روز رسوایی منافقین

روز رسوایی منافقین

امروز روز جمهوری اسلامی است روزی که نظام مقتدر اسلامی رای 98 درصدی از مردم گرفت.؛
غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

14 اسفند در تاریخ ایران، روزی است که رئیس دولتی که لیبرال و غربگرا بود، به هواداران خود دستور داد به نیروهای انقلابی حمله کنند ؛