غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

14 اسفند در تاریخ ایران، روزی است که رئیس دولتی که لیبرال و غربگرا بود، به هواداران خود دستور داد به نیروهای انقلابی حمله کنند ؛