شهید رجایی

شهید رجایی

شهید رجایی پس از آشنایی منافقین، سعی در جلوگیری از انحراف و استحاله این تشکیلات با بهره گیری از آموزه های مکتب اسلام و مباحث فلسفی اسلامی داشت.؛
شهید بهشتی

شهید بهشتی

بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.؛