شهید بهشتی

شهید بهشتی

بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.؛